Avtalevilkår

1. Parter
a. Leverandør: Docus Invest AS, org nr. 996 591 913, (Docus)
b. Kunde: Det rettssubjekt som er definert i bestillingen
c. Bruker: Den/de til enhver tid innmeldt(e) person(er)

2. Avtalens omfang
a. De til en hver tid her nevnte vilkår utgjør avtalen mellom partene. Leverandøren plikter å varsle kunden før nye vilkår kan gjøres gjeldende.
b. Denne avtalen gir kunden rett til bruk av produktet Elibro Journalsystem (Elibro) i avtaleperioden for det avtalte antall brukere.
Bruk av Elibro skal skje i henhold til de vilkår som fremgår av denne avtalen.
Avtalen kan ikke overføres til en tredjepart, uten etter skriftlig samtykke fra Docus Invest AS.

3. Kort om produktet
a. Programmet er et web-basert journalsystem som inneholder alle journaler eiendomsmeglere og advokater som påtar seg eiendomsmegler- eller oppgjørsoppdrag må kunne fremlegge for finanstilsynet.

b. Journalsystemet er utviklet for å tilfredsstille de krav som stilles til journalføring i eiendomsmeglerforskriften, herunder meglingsjournal, oppdragsjournal, depotjournal og budjournal. Systemet inneholder også en endringslogg som tilfredsstiller forskriftens krav til sporing av alle endringer som foretas i journalen. Det foreligger ingen forhåndsgodkjenning fra Finanstilsynet, og Docus tar ikke ansvar for konsekvensene av eventuelle pålegg fra tilsynsmyndigheten. Programmet har ikke funksjonalitet for markedsføring av eiendommer mot eksempelvis Finn.no m.v.

c. Systemet har en dokumentmodul som produserer følgende dokumenter: oppdragsavtale, kjøpekontrakt, pantedokumenter, skjøte og oppgjørsoppstilling. Opplysninger fra journalene flettes inn generelle maler og vil kunne redigeres videre i Word. Malene må tilpasses hvert enkelt oppdrag. Docus er ikke ansvarlig for at innholdet i malene er korrekte rettslig eller faktisk.

4. Brukere
a. Kunden plikter å oppgi korrekt antall brukere ved oppstart av avtalen, og skal videre melde fra skriftlig om endringer i antallet brukere i løpet av avtaleperioden.

b. Det tillates ikke at en brukerlisens deles av flere personer eller gis tilgang til andre personer enn den/de personlige bruker(e) som er omfattet av avtalen. Hver enkelt bruker identifiseres i systemet gjennom en individuell registrering.

5. Tilgjengelighet og systemkrav
a. Produktet er normalt tilgjengelig hele døgnet med høy grad av oppetid, men utilgjengelighet kan forekomme.

b. Produktet kan brukes med de mest vanlige operativsystemer og nettlesere i markedet.

6. Pris, betalingsvilkår, avtalens varighet
a. Prisen fastsettes ved bestilling, og gjelder pr. bruker pr. år.

b. Prisen kan justeres 1. gang pr. år.

c. Vederlaget faktureres ved bestilling av produktet, og deretter ved årlig fornyelse av avtalen.

d. Avtalen løper for ett år av gangen fra bestillingsdato og 12 måneder frem. Avtalen fornyes automatisk for ett nytt år, dersom kunden ikke skriftlig (e-post) sier opp innen 30 dager før fornyelsesdatoen (utløpet av 12 måneders perioden).

7. Personvern og databehandling

a. Docus vil registrere og lagre informasjon om kunden og den enkelte bruker som grunnlag for tilgangskontroll, annen avtaleoppfyllelse, samt for regnskaps- og faktureringsformål.

b. Docus vil oppbevare opplysninger om kunden også etter utløpet av avtalen med tanke på eventuell senere fornyelse av abonnementsforholdet.

c. Når kunden lagrer egne opplysninger via Elibro hos Docus, vil dette innebære at Docus ved oppbevaring av personopplysninger for kunden, opptrer som en databehandler. Kunden er ansvarlig for at behandlingen av opplysningene er i henhold til gjeldende lovgivning. Docus bekrefter med dette at de personopplysninger som kunden lagrer i systemet ikke vil behandles på annen måte enn det som er nødvendig for oppfyllelse av avtalen med kunden. Det gjøres her oppmerksom på at Docus bruker underleverandør til datalagring. De samme kravene til databehandling gjelder også forDocus sin (e) underleverandør(er).

d. Docus forplikter seg til å gjennomføre nødvendige tiltak i henhold til gjeldende lovgivning for å sikre at ikke personopplysninger blir brukt på urettmessig vis og sikre at uvedkommende ikke får innsyn i personopplysninger. System og tiltak, herunder også databehandleravtale(r), skal være tilgjengelige for begge parter.

e. Kunden har til enhver tid tilgang til egne lagrede data, og har adgang til å eksportere data til PDF og Excel. Kunden er selv ansvarllig for å eksportere egne data før avtaleforholdet opphører. Docus kan slette kundens data uten ytterligere varsling 3 måneder etter avtalens utløp.

8. Reklamasjon
a. Dersom kunden vil påberope seg mislighold, må kunden uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig (e-post).

9. Ansvar
a. Docus fraskriver seg et hvert ansvar for det tap som kan oppstå som følge av feil i programmet eller nedetid.
b. Docus er ikke ansvarlig for tap som følge av force majeure, som streik lock out, krig m.v.

10. Tvister
a. Avtalen er underlagt norsk lov.
b. Eventuell tvist skal søkes løst i minnelighet.
c. For eventuelle tvister som springer ut av denne avtalen, gjelder Oslo tingrett som verneting.

Systemet er klart for bruk

Elibro ble lansert i september 2015.

Du kan prøve systemet gratis i 14 dager. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.